[1]
Malbaša, M. 2019. Speed analysis on the motorway network in the Republic of Serbia. Put i saobraćaj. 65, 3 (Oct. 2019), 53-59. DOI:https://doi.org/10.31075/PIS.65.03.07.