Malbaša, M. (2019). Speed analysis on the motorway network in the Republic of Serbia. Put I Saobraćaj, 65(3), 53-59. https://doi.org/10.31075/PIS.65.03.07