Petković, M. (2021). Analysis of the users’ attitudes regarding the toll avoidance in the Republic of Serbia. Put I Saobraćaj, 67(1), 37-42. https://doi.org/10.31075/PIS.67.01.05